Menu

Vedtægter for Lunderskov Boldklub - LB

image

1 NAVN.

Klubbens navn er Lunderskov Boldklub – LB. Klubben er tilhørende i Kolding Kommune.

2 FORMÅL.

Klubbens formål er ved fodboldspil og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3 TILSLUTNING TIL OVERORDNEDE ORGANISATIONER.

Klubben er tilsluttet DBU Jylland. Ved udmeldelse skal evt. lånte midler derfra samtidig tilbagebetales.

4 MEDLEMSKAB.

Enhver person kan optages som medlem, når flertallet af bestyrelsen intet har at indvende mod optagelsen. Indmeldelse skal ske skriftligt og har virkning fra starten af det halvår hvori indmeldelsen er sket. Nægter bestyrelsen at optage nogen som medlem, skal sagen, såfremt vedkommende ønsker det, forelægges den førstkommende generalforsamling til afgørelse.

Evt. udmeldelse af klubben må ske skriftligt, før udmeldelsen er gyldig. Kontingent skal erlægges indtil udløbet af det halvår hvori udmeldelsen er sket.

5 KONTINGENT

Kontingent og tillæg for kontingentrestance fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er gældende for et år ad gangen. Det udlægges til bestyrelsen om beløbet opkræves én gang årligt eller i rater. Ligeledes udlægges det til bestyrelsen, hvornår på året kontingentet opkræves. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvori forholdene taler derfor, fritage et medlem helt eller delvist for betaling af kontingent. Restance ud over 2 måneder, kan medføre eksklusion.

Passiv medlemskab af LB indholdssættes af bestyrelsen.

6 BESTEMMELSE OG EKSKLUSION.

Såfremt et medlem bliver ekskluderet af klubben, og eksklusionen foretages af bestyrelsen, kan det pågældende medlem forlange eksklusionen behandlet på efterkommen generalforsamling.

7 GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan give, forandre og ophæve lovene. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden 1. februar – 15. februar. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med opgivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter den skriftlige henvendelse. Generalforsamlingen indkaldes ved avertering i relevante medier senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år samt forældre til spillere under 16 år, trænere, kioskpersonale, udvalgsmedlemmer og ledere. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.     

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning, herunder evt. beretning fra udvalg.
  3. Fastsættelse af kontingent og tillæg for restance.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg (Dirigenten afgør valgform):
  • Valg af 5 – 9 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen. Hvis der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, er halvdelen på valg hvert år. Hvis der er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er en under halvdelen på valg hvert andet år.
  • Valg af 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødets antal, når blot lovlig varsel er givet. Ingen kan vælges uden at være til stede eller uden at have givet skriftligt tilsagn.

8 FORENINGENS LEDELSE.

Klubben ledes af en bestyrelse på mellem 5 – 9 medlemmer. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlinger. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg. Nedsatte udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen og klubbens love. Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan nedsatte udvalg pålægges at føre regnskab og/eller protokol. Ved ophævelse skal alt LB-materiale afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Klubben tegnes ved overordnede dispositioner af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilken alene klubben hæfter med hele dens formue.

9 REGNSKAB OG ØKONOMI.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal ved hver ordinær generalforsamling aflægge driftsregnskab og status for det forløbne år. Det samme gælder evt. nedsatte udvalg med regnskabspligt. Regnskaberne skal revideres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet ophænges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

10 REVISION.

Revisionen består af 1 revisor. Bestyrelsen har ret til at entrere regnskabs og revisionshjælp eller anden regnskabskyndig medhjælp. Revisionen kan foretage uanmeldt kasserevision.

11 OVERBYGNING.

Bestyrelsen kan forhandle en aftale om overbygning med en klub som satser på Elite-hold. Aftalen skal følge retningslinier fra DBU/DBU Jylland. Aftalen må ikke binde klubben ud over en sæson af gangen.

Såfremt man ønsker en binding på mere end en sæson, skal der afholdes en generalforsamling, hvor betingelserne vedtages.

Generalforsamlingen skal orienteres om enhver aftale.

12 LOVÆNDRINGER.

Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, når de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

13 OPLØSNING.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For vedtagelse kræves, at mindst 5/6 stemmer derfor. Opnås det nævnte flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyn til de stemmeberettigede antal. I tilfælde af klubbens opløsning overgår klubbens ejendom til DBU/DBU Jylland, der administrerer denne til der atter oprettes en boldklub, der tilsluttes DBU/DBU Jylland. Ved opløsning skal evt. lånte midler samtidig tilbagebetales.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2023

Dirigent: Kasper Møller Vistesen

 

Hent vedtægterne som PDF

Luk